Fylkes-steiner

Mange bergarter har vært, og er, viktige for Norge, og noen kommer til å være viktige fremover. Ser man historisk på det har vi i Norge alltid tydd til bergarter når det gjelder å fremheve vår «arv». Ved vår stadig økende nasjonalfølelse på 1800-tallet ble det i 1872, i forbindelse med 1000 års jubileet for Harald Hårfagres samlingen av Norge i 872, laget et riksmonument på stedet der det sies han ble gravlagt – Haraldshaugen rett nord for Haugesund sentrum. Og den naturlige utformingen ble da å sette opp en obelisk i granitt, omkranset av en ring av steinbautaer – med en representant for hvert fylke. På den tiden 29 stykker.

Videre har det blitt laget en rekke minnesmerker rundt omkring som nyttiggjør seg av bergarter som symboler for steder. Utvandrerbauter er gode eksempler på dette, og finnes blant annet på Kviteseid.

Også i vår tid er bergarter sett på som gode representanter for forskjellige steder. Avhengig av hvor i Norge man er har forskjellige bergarter hatt betydning, enten det er snakk om den geologiske historie eller til bruk for menneskers til enhver tid gjeldende behov. For å gjenspeile den historiske utnyttelsen av bergarter i Norge ble det i 1994 stemt frem en bergart per fylke. Bergarten skulle representere fylket – enten i forhold til bruk eller sin egenart. Disse bergartene, eller fylkes-steinene, vises nedenfor.

Til tross for at det nå bare er 11 fylker så vil disse 19 fylkes-steinene i alle fall ha en historisk verdi.

Akershus

Rombeporfyr

Hedmark

Trysilsandstein

Oppland

Kleberstein

Buskerud

Drammensgranitt

Vestfold

Larvikitt

Telemark

Brynestein

Aust-Agder

Grimstadgranitt

Vest-Agder

Farsunditt

Rogaland

Anortositt

Hordaland

Koronitt

Sogn og Fjordane

Eklogitt

Møre og Romsdal

Gneis

Sør-Trøndelag

Trondhjemitt

Nord-Trøndelag

Thulitt

Nordland

Marmor

Troms

Sagvanditt

Finnmark

Altaskifer